Commit 06a3f054 authored by thomiz's avatar thomiz
Browse files

Oppdatert instruksjon til CustomCatalog LESMEG.txt

parent 3b0522af
......@@ -6,7 +6,8 @@ I tillegg er det lagt ved en OASIS XML katalog som mapper alle namespace til rik
For å benytte denne i XML-spy må du gjøre følgende:
1. Klon GIT-repositoryet med denne katalogen til en mappe lokalt - f.eks: "c:\repository"
2. Rediger filen CustomCatalog.xml under katalogen H:\My Documents\Altova\XMLSpy2016.
2. Rediger filen CustomCatalog.xml under katalogen C:\Users\[ditt brukernavn]\OneDrive - Direktoratet for e-helse\Dokumenter\Altova\XMLSpy2020)
Legg inn: <nextCatalog catalog="C:/repository/standarder/skjema/ehelseCatalog.xml"/>
EVT modifiser slik at den peker riktig.
Hvis fila CustomCatalog.xml finnes, kan CustomCatalog i standarder/skjema kopieres og redigeres.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment