Commit 1c68c7bc authored by Sebastian Brelin's avatar Sebastian Brelin
Browse files

Merge branch 'NPRbehandlerkravmelding' into 'develop'

NPR behandlerkravmelding byttet ut og ny lenke lagt inn

See merge request utvikling/standarder!891
parents 9901f154 3e4da704
......@@ -10,7 +10,7 @@
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk og målgrupper</Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/npr-behandlerkravmelding</Referanse>
<Referanse>https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/npr-behandlerkravmelding</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
......@@ -19,7 +19,7 @@
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>NPR behandlerkravmelding (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/NPRbehandlerkravmelding/BKM_078_Hierarkisk.pdf</Referanse>
<Referanse>kravdokument/NPRbehandlerkravmelding/NPR-behandlerkravmelding.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>Endringslogg for NPR behandlerkravmelding (PDF)</Beskrivelse>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment