Commit 4a9fba29 authored by Sebastian Brelin's avatar Sebastian Brelin
Browse files

Merge branch 'endringer_20210920' into 'develop'

Endringer på ebxml og datatyper

See merge request utvikling/standarder!892
parents 1c68c7bc 8052bd7a
......@@ -12,14 +12,14 @@
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk og målgrupper</Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/datatyper-til-bruk-ved-meldingsutveksling-mv</Referanse>
<Referanse>https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/datatyper-til-bruk-ved-meldingsutveksling-mv</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>Datatyper til bruk ved meldingsutveksling (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/DatatyperTilBrukVedMeldingsutveksling/HIS_80117_2002_Datatyper_v1.1 -korrigert.pdf</Referanse>
<Referanse>kravdokument/DatatyperTilBrukVedMeldingsutveksling/HIS_80117_2002_Datatyper_v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk og målgrupper </Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/ebxml-rammeverk-v1.1</Referanse>
<Referanse>https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/ebxml-rammeverk-v1.1</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
......
......@@ -9,13 +9,13 @@
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk og målgrupper </Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/veiledning-til-riktig-implementasjon-og-bruk-av-ebxml-som-rammeverk-for-meldingsutveksling</Referanse>
<Referanse>https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/veiledning-til-riktig-implementasjon-og-bruk-av-ebxml-som-rammeverk-for-meldingsutveksling</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>Validering av ebXML-meldinger (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/VeiledningTilRiktigBrukAvebXML/HITS 1171_2017 Veiledning til riktig implementasjon og bruk av ebXML -oppdatert.pdf</Referanse>
<Referanse>kravdokument/VeiledningTilRiktigBrukAvebXML/HITS 1171_2017 Implementasjon og bruk av ebXML -oppdatert.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
</StandardMetadata>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment