Commit 5e398e36 authored by Sebastian Brelin's avatar Sebastian Brelin
Browse files

Merge branch 'release' into 'master'

Byttet ut Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 -oppdatert og... (rel->publ)

See merge request !408
parents e60b28a4 00947e3a
......@@ -4,6 +4,7 @@
og versjonuavhengige xsl-filer (dvs. bruker ikke namespace prefiks).
-->
<!-- Endringslogg
- 18.08.21: Lagt inn xsl:comment linjer for å unngå tomme div's
- 04.06.21: Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 31.05.21: Tillate MimeType (vedlegg) med store bokstaver
- 08.04.21: Endre <span> til <div>, siden block-elementer (<ul>) inni inline-elementer (<span>) kan gi feil visning.
......@@ -162,6 +163,7 @@
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='DrugId']">
<xsl:call-template name="k-dummy"/>
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
......@@ -179,6 +181,7 @@
</xsl:for-each>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
......@@ -192,6 +195,7 @@
<xsl:if test="child::*[local-name()='QuantitySupplied']">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='QuantitySupplied']/@V"/>&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='QuantitySupplied']/@U"/>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -207,6 +211,7 @@
<xsl:if test="child::*[local-name()='IntendedDuration']">&#160;/&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='IntendedDuration']/@V"/>&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='IntendedDuration']/@U"/>
</xsl:if>
<xsl:if test="not(child::*[local-name()='DosageText']) and not(child::*[local-name()='IntendedDuration'])">&#160;</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -217,6 +222,7 @@
<xsl:call-template name="line-breaks">
<xsl:with-param name="text" select="child::*[local-name()='Comment']"/>
</xsl:call-template>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -238,6 +244,7 @@
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -259,6 +266,7 @@
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -280,6 +288,7 @@
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -316,6 +325,7 @@
<xsl:call-template name="k-dummy"/>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
......@@ -397,6 +407,7 @@
</xsl:call-template>
</div>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
......@@ -418,6 +429,7 @@
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -441,6 +453,7 @@
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -463,6 +476,7 @@
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -485,6 +499,7 @@
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Endringslogg
- 18.08.21: Lagt inn xsl:comment linjer for å unngå tomme div's
- 04.06.21: Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 12.05.21: Fjern No-line-content fra tabellen for å unngå self-closing <div>'s
- 08.04.21: Endre <span> til <div>, siden block-elementer (<ul>) inni inline-elementer (<span>) kan gi feil visning.
......@@ -108,6 +109,7 @@
</xsl:call-template>
</div>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
<xsl:if test="$Atc">
......@@ -117,6 +119,7 @@
<xsl:for-each select=".//child::*[local-name()='Atc']">
<xsl:call-template name="k-dummy-V"/>&#160;
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -130,6 +133,7 @@
<xsl:for-each select=".//child::*[local-name()='Styrke']">
<xsl:value-of select="@V"/>&#160;<xsl:value-of select="@U"/>&#160;
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -159,6 +163,7 @@
<div>Skal&#160;ikke&#160;tas&#160;sammen med&#160;annet&#160;legemiddel</div>
</xsl:if>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -180,6 +185,7 @@
</xsl:call-template>&#160;
</xsl:for-each>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -190,6 +196,7 @@
<xsl:for-each select=".//child::*[local-name()='StatusTilForskrivningen']">
<xsl:call-template name="k-9104"/>&#160;
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -200,6 +207,7 @@
<xsl:for-each select=".//child::*[local-name()='Forskriver']">
<xsl:call-template name="HealthcareProfessional"/>
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -213,6 +221,7 @@
<xsl:otherwise><input type="checkbox" disabled="disabled"/></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -225,6 +234,7 @@
<xsl:with-param name="text" select=".//child::*[local-name()='Merknad']"/>
</xsl:call-template>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -255,6 +265,7 @@
</div>
</xsl:if>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -342,6 +353,7 @@
</xsl:call-template>
</div>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
<xsl:if test="$Atc">
......@@ -351,6 +363,7 @@
<xsl:for-each select=".//child::*[local-name()='Atc']">
<xsl:call-template name="k-dummy-V"/>&#160;
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -364,6 +377,7 @@
<xsl:for-each select=".//child::*[local-name()='Styrke']">
<xsl:value-of select="@V"/>&#160;<xsl:value-of select="@U"/>&#160;
</xsl:for-each>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -397,6 +411,7 @@
<div>Skal&#160;ikke&#160;tas&#160;sammen med&#160;annet&#160;legemiddel</div>
</xsl:if>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -422,6 +437,7 @@
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -442,6 +458,7 @@
<xsl:if test=".//child::*[local-name()='AdmEnkeltdose']">
<xsl:value-of select=".//child::*[local-name()='AdmEnkeltdose']/@V"/>&#160;<xsl:value-of select=".//child::*[local-name()='AdmEnkeltdose']/@U"/>&#160;
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -475,6 +492,7 @@
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</xsl:if>
......@@ -492,6 +510,7 @@
<xsl:if test="local-name(.)='Egenadministrering'">Pasient/pårørende</xsl:if>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:comment></xsl:comment>
</div>
</div>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment