Commit 8f1d7704 authored by Gry's avatar Gry
Browse files

Oppdatere e-reseptmeldinger

parent d6ee7ad6
......@@ -63,6 +63,14 @@
<Beskrivelse>M9.12 Nedlastning av Pasientens legemiddelliste (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3010_2018 M912 Nedlasting av legemidler i bruk.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M921 Hent endrede multidosepasienter (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3022_2019 M921 Hent endrede multidosepasienter.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.22 Endrede multidosepasienter (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3023_2019 M922 Endrede multidosepasienter.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3002_2018 M12 Søknadssvar Individuell søknad om stønad til Helfo.pdf</Referanse>
......@@ -89,7 +97,7 @@
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>eResept – Verify-melding (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/eResept-MV-2013-08-16.pdf</Referanse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3021_2019 MV E-resept Verify.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
......@@ -159,12 +167,12 @@
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m912/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M921-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m921/2013-10-15</Namespace>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M921-2019-03-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m921/2019-03-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M922-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m922/2013-10-15</Namespace>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M922-2019-03-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m922/2019-03-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M12-2017-12-01.xsd</Referanse>
......
......@@ -39,6 +39,14 @@
<Beskrivelse>M9.12 Nedlastning av legemidler i bruk (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3010_2018 M912 Nedlasting av legemidler i bruk.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M921 Hent endrede multidosepasienter (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3022_2019 M921 Hent endrede multidosepasienter.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.22 Endrede multidosepasienter (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3023_2019 M922 Endrede multidosepasienter.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M10 Utleveringsrapport(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1308-eResept-M6-M8-M81-M10-M20-2015-09-22.pdf</Referanse>
......@@ -73,7 +81,7 @@
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>eResept – Verify-melding (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/eResept-MV-2013-08-16.pdf</Referanse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3021_2019 MV E-resept Verify.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
......@@ -111,12 +119,12 @@
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m912/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M921-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m921/2013-10-15</Namespace>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M921-2019-03-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m921/2019-03-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M922-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m922/2013-10-15</Namespace>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M922-2019-03-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m922/2019-03-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M10-2013-10-08.xsd</Referanse>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
eResept versjon 2.5, oppdatering
M9.21 Hent endrede mullidosepasienter
2019-03-01
Lagt til komprimering,
Endret namespace i par med M9.22
-->
<!--
eResept versjon 2.5
M9.21 Hent endrede mullidosepasienter
2013-10-14
-->
<schema xmlns:m921="http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m921/2019-03-01" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m921/2019-03-01" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<element name="M921">
<complexType>
<sequence>
<element name="EndringerEtter" type="dateTime">
<annotation>
<documentation>Forespørsel om liste over Multidosepasienter som har relevnate endringer i reseptformidler etter dette tidspunkt</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="Komprimering" type="int" >
<annotation>
<documentation>Antall returnerte Pasienter som skal føre til at svaret blir komprimert. Hvis satt til "0" bli det ikke komprimert. </documentation>
</annotation>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
eResept versjon 2.5 oppdatering
M9.22 Endrede multidosepasienter
2019-03-01
Endret struktur for å kunne formidle gammel og ny identitet på pasient som har byttet fnr/dnr
M9.21 og M9.22 skal fra 1.1.2019 kunne benyttes også av rekvirent som har multidosepasienter
-->
<!--
eResept versjon 2.5
M9.22 Endrede multidosepasienter
2013-10-14
-->
<!--
Forslag til ny melding: fremmes for løsningsgruppe e-resept
-->
<schema xmlns:m922="http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m922/2019-03-01" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m922/2019-03-01" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<element name="M922">
<complexType>
<annotation>
<documentation>Meldingen skal inneholde enten en liste av "Pasient", eller flagget "IngenEndring" med verdien "true"</documentation>
</annotation>
<choice>
<element name="Pasient" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<annotation>
<documentation>"Fnr" kan være enten fødselsnummer eller D-nummer. Det samme kan "AndreFnr"</documentation>
</annotation>
<sequence>
<element name="Fnr" type="string"/>
<element name="AndreFnr" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="IngenEndring" type="boolean"/>
</choice>
</complexType>
</element>
</schema>
  • Feil funnet i denne commiten. Filene listet under er ikke gyldige referanser.

    Ugyldige referanser i metadatafil: meta/E-resept 1 - Rekvirent/Rekvirent-2.5-metadata.xml

    • kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf

    Ugyldige referanser i metadatafil: meta/E-resept 2 - Utleverer/Utleverer-2.5-metadata.xml

    • kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment