Commit 9587ee63 authored by Sonja Askim's avatar Sonja Askim
Browse files

Init

parents
Sarepta - Teknisk arkiv!
===================
Innledning
----------
Hvis du ikke har **GitExtension** eller tilsvarende anbefales det at du laster ned og installerer dette.
--------------
**Sarepta workflow:**
![Sarepta workflow](https://git.sarepta.test.ehelse.no/publisert/standarder/raw/master/sarepta-workflow.png)
> Blå = **master**-branch i hovedrepository (publisert materiale)<br />
> Orange = **release**-branch i utviklingsrepository (klar til publisering)<br />
> Lilla = **develop**-branch i utviklingsrepository (f.eks. funksjonalitet klar til release)<br />
> Grønn = **feature**-brancher (f.eks. ny versjon eller endring av en standard)<br />
> Generelt om workflows: https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows
---------
For innholdsprodusenter og -ansvarlige
===================================
**LAST NED EGEN KOPI**
> *Clone* er en engangsjobb for å laste ned en kopi av hele repoet.
**GitExt Clone...** (Via høyreklikk i Utforskeren)
1. Skriv inn URL til repoet som skal klones
2. Skriv inn stien til mappen hvor du har dine repo
3. Skriv inn undermappen hvor det aktuelle repoet skal ligge
4. Trykk **Clone**
----------
**SYNKRONISER MED GitLab SERVEREN**
> Bruk denne for å laste ned siste endringer fra serveren. Bør kjøres med jevne mellomrom.
1. Åpne **GitExt Browse**
2. Velg Commands → **Pull...**
3. Under Merge Options, velg **"Rebase current branch ..."**
4. Trykk **Pull**
----------
**LEGGE TIL NYE FILER**
1. Jobb mot egen *feature branch*:
1. Hvis du ikke allerede har en **feature**-branch å jobbe mot, opprett en ny branch (se "***Opprette branch***" lenger ned)
2. Sjekk at navnet på den aktuelle feature-branchen står i verktøylinja.
2. *Sjekk inn* filer på aktuell branch:
1. Høyreklikk på repoet (rotmappen) og velg **GitExt Browse**
2. Trykk **Commit** i verktøylinja (<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Space</kbd>)
3. Velg filer som skal inngå i commit og trykk **Stage**
4. Skriv inn **Commit message**
5. Trykk deretter **Commit**. <br />Man kan gjøre flere commits før man pusher til serveren.
3. Lagre endringer *til serveren*:
1. Velg Commands → **Push...** (<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Up</kbd>)
2. Dobbeltsjekk at du pusher til riktig branch (altså feature-branchen)
3. Trykk **Push**
----------
**OPPDATERE FILER**
Samme prosedyre som "*Legg til nye filer*".
----------
**OPPRETTE BRANCH**
1. Høyreklikk på repoet (rotmappen) og velg **GitExt Browse**
2. Sørg for at **develop**-branchen er sjekket ut
3. Velg Commands → **Pull...** (henter siste endringer fra develop på serveren)
4. Velg Commands → **Create branch...**
5. Skriv inn navnet på den nye feature-branchen. <br/>Sørg for at "*Checkout after create*" er merket av.
6. Trykk **Create branch** (stash eventuelle endringer)
7. Navnet på den nye branchen skal nå vises i verktøylinja.<br/>Branchen ligger foreløpig kun lokalt.
----------
**SE HISTORIKK**
- Per fil:
1. Åpne **GitExt Browse**.
2. Velg fanen **File tree**
3. Bla deg frem til aktuell fil.
4. Høyreklikk på fila og trykk **File history**.<br/>I fanen **Blame** kan du se hvem som har gjort hvilke endringer på fila.
- Per commit:
1. Åpne **GitExt Browse**.
2. Velg fanen **Diff**
3. Trykk på den aktuelle commiten for å se endringer siden forrige commit.<br />Her ser du også hvem som har lagt til en commit.
----------
For innholdsprodusenter
===================================
>Innholdsprodusenter skal kun lagre endringer til egne ***feature*** brancher og trenger bare å forholde seg til *Feature Branch Workflow*.
**Feature branch workflow:**
![Feature Branch Workflow](https://www.atlassian.com/git/images/tutorials/collaborating/comparing-workflows/feature-branch-workflow/01.svg)
> Blå = **develop** branch (materiale klar til godkjenning)<br />
> Lilla = **feature-1** branch (f.eks. materiale under utvikling)<br />
> Grønn = **feature-2** branch (f.eks. ny versjon av en standard)<br />
> Referanse: https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/feature-branch-workflow
**SAMARBEIDE MED ANDRE OM EN ARBEIDSVERSJON**
1. Start samarbeid:
1. Opprett en ny **myFeature**-branch (se "***Opprette branch***" lenger opp)
2. Velg Commands → **Push...** (<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Up</kbd>)
3. Dobbeltsjekk at du pusher til riktig branch (altså aktuell feature-branch)
4. Trykk **Push**
----------
**SENDE TIL GODKJENNING**
1. Åpne GitLab i nettleseren
2. Naviger til prosjektet → **Merge Requests** (på venstre side)
3. **Assign to** settes til innholdsansvarlig
2. Source branch ***myFeature***
3. Target branch ***develop***
5. Klikk **Submit new merge request**
----------
For innholdsansvarlig
===================================
>Kun innholdsansvarlige kan publisere til branchene ***develop***, ***release*** og ***master***.
**GODKJENNE EN MERGE REQUEST**
1. Åpne GitLab i nettleseren
2. Naviger til prosjektet → finn **Merge Requests** (på venstre side)
3. Velg aktuell merge request i listen og se gjennom endringer
4. For å publisere, trykk **Accept Merge Request**.
----------
**PUBLISERE EN VERSJON**
1. En innholdsprodusent oppretter en merge request fra **develop** til **release** i utviklingsrepositoriet for å gjøre klar til publisering.<br/>Vil du vite mer om hvordan dette foregår, se "***Sende til godkjenning***" lenger opp.
2. Denne merge requesten må godkjennes av en innholdsprodusent
3. Når alle ønskede commits ligger i release-branchen, opprett en merge request fra **release** (utviklingsrepository) til **master** (publisert repository)
4. Når merge request i punkt 3 er godkjent, er innholdet pr definisjon publisert og synlig for omverdenen.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment