Commit be83cfa6 authored by Sebastian Brelin's avatar Sebastian Brelin
Browse files

Merge branch 'epikrise-and-svarrapport-changes-after-hackathon-june-2021' into 'develop'

Epikrise and svarrapport changes after hackathon june 2021

See merge request utvikling/standarder!872
parents fdb748cf 9043954c
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
Endringslogg:
- 01.07.21: v5.1.4 - Vis riktig type (MsgDescr) under Opprinnelig henvisning
- 03.09.21: v5.2.0 - Fjern 'Ny' og 'Endelig rapport'.
Flytt Informasjon til pasient/pårørende til sammendraget.
Unngå tomme felter under Tilbakemelding (uspes.).
Legg til flere felter og endre oppsett i Header.
Endre størrelse felter under Legemiddelopplysninger.
Kodeverk 8244 i rød tekst.
- 04.06.21: v5.1.3 - Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 31.05.21: v5.1.2 - Tillate MimeType (vedlegg) med store bokstaver
- 12.05.21: v5.1.1 - Fjern tomme <div>'s
......@@ -49,7 +54,7 @@ Om:
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="yes" />
<!-- Variabel for hvilken versjon av visningsfilen -->
<xsl:variable name="versjon" select="'epikrise v.uavhengig - v5.1.4'"/>
<xsl:variable name="versjon" select="'epikrise v.uavhengig - v5.2.0'"/>
<!-- Variabeler for standard antall kolonner i tabellene, og for standard cellebredde i tabellene -->
<xsl:variable name="std-col" select="8"/>
......@@ -131,27 +136,64 @@ Om:
</xsl:template>
<!-- Meldingshodet - avsender og mottaker-informasjon -->
<xsl:template name="Header"> <!-- Message/ServRprt -->
<div class="No-line-top">
<div class="No-line-header">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption servprov">Avsender&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='ServProvider']">
<xsl:call-template name="ServProviderHode"/>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<xsl:template name="Header">
<div class="No-line-top" style="display: flex;">
<div class="No-line-header Patient">
<xsl:choose>
<xsl:when test="child::*[local-name()='Patient']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Pasient&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Patient']">
<xsl:call-template name="PatientHode"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Name']"/>&#160;
</xsl:when>
<xsl:otherwise>Gundersen,&#160;Roland&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='TypeOffId']">
<xsl:call-template name="k-8116"/>
</xsl:for-each>&#160;
</xsl:when>
<xsl:otherwise>Fødselsnummer&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='OffId']"/>&#160;
</xsl:when>
<xsl:otherwise>15076500565</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
<xsl:if test="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='DateOfDeath']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Dødsdato&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:call-template name="skrivUtTS">
<xsl:with-param name="oppgittTid" select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='DateOfDeath']/@V"/>
</xsl:call-template>
</div>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='ResultItem']/child::*[local-name()='InvDate']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Dato&#160;undersøkelse&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:call-template name="skrivUtTS">
<xsl:with-param name="oppgittTid" select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='ResultItem']/child::*[local-name()='InvDate'][1]/@V"/>
</xsl:call-template>
</div>
</div>
</xsl:if>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<div class="No-line-headerContent">
......@@ -159,8 +201,27 @@ Om:
</div>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<div class="No-line-header Sender">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Avsender&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='ServProvider']">
<xsl:call-template name="ServProviderHode"/>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<xsl:if test="descendant::*[local-name()='PatRelHCP']/child::*[local-name()='Relation'][@V='HHE']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Henviser&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:value-of select="descendant::*[local-name()='PatRelHCP']//child::*[local-name()='Name']"/>
</div>
</div>
</xsl:if>
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Hovedmottaker&#160;</div>
<div class="No-line-caption">Mottaker&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Requester']">
<xsl:call-template name="RequesterHode"/>
......@@ -170,12 +231,12 @@ Om:
<xsl:choose>
<xsl:when test="child::*[local-name()='CopyDest']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Kopimottaker&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='CopyDest']">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='CopyDest']">
<div class="No-line-caption">Kopimottaker&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:call-template name="CopyDestHode"/>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
......@@ -203,42 +264,6 @@ Om:
</xsl:template>
<xsl:template name="PatientHode">
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Name']"/>&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>Gundersen,&#160;Roland&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<span class="eh-strong">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='TypeOffId']">
<xsl:call-template name="k-8116"/>
</xsl:for-each>:&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>Fødselsnummer:&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose></span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='OffId']"/>&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>15076500565</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<xsl:if test="child::*[local-name()='DateOfDeath']">
<div>
<span class="eh-strong">Dødsdato:&#160;</span>
<xsl:call-template name="skrivUtTS">
<xsl:with-param name="oppgittTid" select="child::*[local-name()='DateOfDeath']/@V"/>
<xsl:with-param name="useNormalSpaceSeparator" select="true()"/>
</xsl:call-template>
</div>
</xsl:if>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Address']">
<xsl:call-template name="AddressHode"/>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="HCPersonHode">
<div>
<xsl:choose>
......@@ -257,9 +282,6 @@ Om:
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='HCProf']">
<xsl:call-template name="HCProfHode"/>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Address']">
<xsl:call-template name="AddressHode"/>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
......@@ -302,104 +324,6 @@ Om:
</xsl:template>
<xsl:template name="AddressHode">
<xsl:if test="child::*[local-name()='Type'] and (child::*[local-name()='StreetAdr'] or child::*[local-name()='PostalCode'] or child::*[local-name()='City'] or child::*[local-name()='CityDistr'])">
<div class="NoPrint">&#160;<span class="eh-strong">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Type']">
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">Bostedsadresse</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-3401"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>:&#160;</span>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="child::*[local-name()='StreetAdr']">
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">Flåklypa&#160;31</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='StreetAdr']"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="child::*[local-name()='PostalCode'] or child::*[local-name()='City']">
<xsl:if test="child::*[local-name()='StreetAdr']">
<div class="NoPrint">,</div>
</xsl:if>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">2560&#160;Alvdal</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='PostalCode']"/>&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='City']"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:if>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='CityDistr']">
<div class="NoPrint">,</div>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-3403"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='County']">
<div class="NoPrint">,</div>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-3402"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Country']">
<div class="NoPrint">,</div>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">Norge&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-9043"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='TeleAddress']">
<div class="NoPrint">&#160;</div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'"></xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="TeleAddressHode"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<!-- Deprecated: erstattet av felleskomponenter/eh_komponent1.xsl : eh-TeleAddress -->
<xsl:template name="TeleAddressHode">
<div>
<span class="eh-strong">
<xsl:choose>
<xsl:when test="starts-with(@V, 'tel:') or starts-with(@V, 'callto:')">Telefon</xsl:when>
<xsl:when test="starts-with(@V, 'fax:')">Faks</xsl:when>
<xsl:when test="starts-with(@V, 'mailto:')">e-post</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="substring-before(@V, ':')"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>&#160;<xsl:value-of select="substring-after(@V, ':')"/>&#160;
</div>
</xsl:template>
<!-- Hoveddokumentet -->
<xsl:template name="ResultBody"> <!-- Message/ServRprt -->
<xsl:variable name="position" select="position()"/>
......@@ -427,7 +351,7 @@ Om:
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='ServType'][@V!='N']">&#160;-
<span style="color:{$color};"><xsl:call-template name="k-7309"/></span>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Status']">&#160;-&#160;<xsl:call-template name="k-7306"/>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Status'][@V!='F']">&#160;-&#160;<xsl:call-template name="k-7306"/>
</xsl:for-each>
</h1>
......@@ -527,6 +451,26 @@ Om:
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<!-- Overskrift og tabell for Informasjon til pasient/pårørende -->
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:variable name="id14">
<xsl:value-of select="concat('IP',$position)"/>
</xsl:variable>
<h2 id="{$id14}">Informasjon&#160;til&#160;pasient/pårørende</h2>
<xsl:if test="$VisInfoPasientVisSkjul">
<label for="vis{$id14}" class="VisSkjul">Vis/Skjul</label>
<input type="checkbox" id="vis{$id14}" style="display: none;"/>
</xsl:if>
<div class="eh-section" style="padding-left:1em; margin-left:0em;">
<xsl:for-each select="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:call-template name="ReasonAsText-Comment"/>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
</div>
<!-- Overskrift og tabell for CAVE og NB-opplysninger -->
......@@ -757,29 +701,29 @@ Om:
</xsl:variable>
<xsl:if test="position()=1">
<div class="eh-row-8">
<div class="eh-col-1 eh-label">Legemiddel</div>
<div class="eh-col-2 eh-label">Status</div>
<div class="eh-col-2-xs eh-label">Legemiddel</div>
<div class="eh-col-1-xs eh-label">Status</div>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='UnitDose'] or //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='QuantitySupplied']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Mengde</div>
<div class="eh-col-1-xs eh-label">Mengde</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='DosageText'] or //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='IntendedDuration']">
<div class="eh-col-2 eh-label">
<div class="eh-col-1 eh-label">
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='DosageText']">Dosering</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='DosageText'] and //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='IntendedDuration']">/</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='IntendedDuration']">Varighet</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='Comment']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Kommentar</div>
<div class="eh-col-2 eh-label">Kommentar</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='StartDateTime']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Starttidspunkt</div>
<div class="eh-col-1-md eh-label">Starttidspunkt</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='EndDateTime']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Sluttidspunkt</div>
<div class="eh-col-1-md eh-label">Sluttidspunkt</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='OrgDate']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Tidspunkt for opprinnelse</div>
<div class="eh-col-1-md eh-label">Tidspunkt for opprinnelse</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
......@@ -895,26 +839,6 @@ Om:
</div>
</xsl:if>
<!-- Overskrift og tabell for Informasjon til pasient/pårørende -->
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:variable name="id14">
<xsl:value-of select="concat('IP',$position)"/>
</xsl:variable>
<h2 id="{$id14}">Informasjon&#160;til&#160;pasient/pårørende</h2>
<xsl:if test="$VisInfoPasientVisSkjul">
<label for="vis{$id14}" class="VisSkjul">Vis/Skjul</label>
<input type="checkbox" id="vis{$id14}" style="display: none;"/>
</xsl:if>
<div class="eh-section">
<xsl:for-each select="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:call-template name="ReasonAsText-Comment"/>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<!-- Overskrift og tabell for Ubesvarte prøver -->
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='UP']">
<xsl:variable name="id15">
......@@ -936,7 +860,7 @@ Om:
</xsl:if>
<!-- Overskrift og tabell for Tilbakemelding (uspes.) -->
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='TB'] or //child::*[local-name()='Comment'][not(child::*[local-name()='Heading'])]">
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='TB'] or //child::*[local-name()='Event']/child::*[local-name()='Comment'][not(child::*[local-name()='Heading'])]">
<xsl:variable name="id16">
<xsl:value-of select="concat('TB',$position)"/>
</xsl:variable>
......@@ -1696,7 +1620,7 @@ Om:
</xsl:for-each>
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='NumResultValue']/@V"/>&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='NumResultValue']/@U"/>&#160;
<xsl:for-each select="../child::*[local-name()='DevResultInd']">
<span class="eh-strong"><xsl:call-template name="k-8244"/></span>
<span class="eh-strong" style="color:red;"><xsl:call-template name="k-8244"/></span>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='TextResult']/child::*[local-name()='Result']">
......
......@@ -41,6 +41,14 @@ body
overflow: visible;
padding: 1px;
}
.No-line-header.Patient {
width: 33%;
}
.No-line-header.Sender {
width: 67%;
}
.HeaderContent {
width: 100%;
......@@ -66,17 +74,23 @@ body
}
.No-line-caption {
width: 100px;
padding:1px;
width: 150px;
padding: 1px;
margin-right: 2px;
float: left;
clear: both;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
display: inline-block;
width: 15%;
min-width: 100px;
}
.Patient .No-line-caption {
width: 110px;
}
.Sender .No-line-caption {
width: 85px;
}
.No-line-caption.servprov {
padding-top: 4px;
}
......@@ -88,7 +102,6 @@ body
}
.No-line-content {
display: inline-block;
width: 65%;
}
.inline-content div {
display: inline;
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
og versjonuavhengige xsl-filer (dvs. bruker ikke namespace prefiks).
-->
<!-- Endringslogg
- 31.08.21: Endre størrelse felter under Legemiddelopplysninger. Kodeverk 8244 i rød tekst.
- 18.08.21: Lagt inn xsl:comment linjer for å unngå tomme div's
- 04.06.21: Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 31.05.21: Tillate MimeType (vedlegg) med store bokstaver
......@@ -158,7 +159,7 @@
<!-- Merk: rad-element ikke inkludert her. -->
<div class="eh-col-1 eh-field {$striped}">
<div class="eh-col-2-xs eh-field {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='DrugId']">
<xsl:call-template name="k-dummy"/>
......@@ -167,7 +168,7 @@
</div>
</div>
<div class="eh-col-2 eh-field {$striped}">
<div class="eh-col-1-xs eh-field {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="namespace-uri() = 'http://ehelse.no/xmlstds/henvisning/2017-11-30'"><!-- Henvisning v2.0-->
......@@ -186,7 +187,7 @@
</div>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='UnitDose'] or //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='QuantitySupplied']">
<div class="eh-col-1 eh-field {$striped}">
<div class="eh-col-1-xs eh-field {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:if test="child::*[local-name()='UnitDose']">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='UnitDose']/@V"/>&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='UnitDose']/@U "/>
......@@ -201,7 +202,7 @@
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='DosageText'] or //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='IntendedDuration']">
<div class="eh-col-2 eh-field {$striped}">
<div class="eh-col-1 eh-field {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:if test="child::*[local-name()='DosageText']">
<xsl:call-template name="line-breaks">
......@@ -217,7 +218,7 @@
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='Comment']">
<div class="eh-col-1 eh-field {$striped}">
<div class="eh-col-2 eh-field {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:call-template name="line-breaks">
<xsl:with-param name="text" select="child::*[local-name()='Comment']"/>
......@@ -228,7 +229,7 @@
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='StartDateTime']">
<div class="eh-col-1 eh-field {$striped}">
<div class="eh-col-1-md eh-field {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="../child::*[local-name()='StartDateTime']/@V"> <!-- kith:TS -->
......@@ -250,7 +251,7 @@
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='EndDateTime']">
<div class="eh-col-1 eh-field {$striped}">
<div class="eh-col-1-md eh-field {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="../child::*[local-name()='EndDateTime']/@V"> <!-- kith:TS -->
......@@ -272,7 +273,7 @@
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='OrgDate']">
<div class="eh-col-1 eh-field eh-last-child {$striped}">
<div class="eh-col-1-md eh-field eh-last-child {$striped}">
<div class="eh-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="../child::*[local-name()='OrgDate']/@V"> <!-- kith:TS -->
......@@ -366,7 +367,7 @@
</xsl:for-each>
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='NumResultValue']/@V"/>&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='NumResultValue']/@U"/>&#160;
<xsl:for-each select="../child::*[local-name()='DevResultInd']">
<span class="eh-strong">
<span class="eh-strong" style="color:red;">
<xsl:call-template name="k-8244"/>
</span>
</xsl:for-each>
......
......@@ -58,6 +58,15 @@
.eh-row-8 .eh-col-1.cs {
width: 10.2%;
}
.eh-row-8 .eh-col-1-xs {
width: 6.5%;
}
.eh-row-8 .eh-col-1-md {
width: 9.5%;
}
.eh-row-8 .eh-col-2-xs {
width: 16.5%;
}
.eh-row-8 .eh-col-2 {
width: 23.5%;
}
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
<!--
Endringslogg
- 03.09.21: v5.1.0 - Endre oppsett Header. Kodeverk 8244 i rød tekst.
- 04.06.21: v5.0.4 - Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 01.06.21: v5.0.3 - Endringer i Dokumentinformasjon. Flyttet Meldingsstatus inni tabellen og endret størrelse på feltet for dato og klokkesett bak Melding opprettet.
- 31.05.21: v5.0.2 - Tillate MimeType (vedlegg) med store bokstaver
......@@ -54,7 +55,7 @@ Om:
<xsl:variable name="std-col" select="8"/>
<xsl:variable name="std-td" select="200"/>
<!-- Variabel for hvilken versjon av visningsfilen -->
<xsl:variable name="versjon" select="'henvisning v.uavhengig - v5.0.4'"/>
<xsl:variable name="versjon" select="'henvisning v.uavhengig - v5.1.0'"/>
<xsl:variable name="VisOvrigHelsetjenesteInfoVisSkjul" select="true()"/>
<xsl:variable name="VisDokInfoVisSkjul" select="true()"/>
......@@ -129,26 +130,43 @@ Om:
<!-- Meldingshodet - avsender og mottaker-informasjon -->
<xsl:template name="Header">
<div class="No-line-top">
<div class="No-line-header">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Avsender&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Requester']">
<xsl:call-template name="RequesterHode"/>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="No-line-top" style="display: flex;">
<div class="No-line-header Patient">
<xsl:choose>
<xsl:when test="child::*[local-name()='Patient']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Pasient&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Patient']">
<xsl:call-template name="PatientHode"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Name']"/>&#160;
</xsl:when>
<xsl:otherwise>Gundersen,&#160;Roland&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="No-line-headerContent">