Commit c74d3b79 authored by Sebastian Brelin's avatar Sebastian Brelin
Browse files

Merge branch 'retting_rekvisisjon_henvisning_visningsfiler' into 'develop'

Erstattet visningsfiler for rekvisisjon og henvisning

See merge request utvikling/standarder!904
parents 46cfb659 9bdd19ce
......@@ -2,6 +2,7 @@
<!--
Endringslogg
- 11.10.21: v5.1.1 - Definer Anonymisert, fjern template AddressHode
- 03.09.21: v5.1.0 - Endre oppsett Header. Kodeverk 8244 i rød tekst.
- 04.06.21: v5.0.4 - Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 01.06.21: v5.0.3 - Endringer i Dokumentinformasjon. Flyttet Meldingsstatus inni tabellen og endret størrelse på feltet for dato og klokkesett bak Melding opprettet.
......@@ -60,8 +61,10 @@ Om:
<xsl:variable name="VisOvrigHelsetjenesteInfoVisSkjul" select="true()"/>
<xsl:variable name="VisDokInfoVisSkjul" select="true()"/>
<xsl:variable name="VisRefDokVisSkjul" select="true()"/>
<xsl:variable name="IsTestMessage" select="
<xsl:variable name="Anonymisert" select="false()"/>
<xsl:variable name="IsTestMessage" select="
boolean(/doc10:Message/doc10:Status[@V = 'TEST'])
or boolean(/doc11:Message/doc11:Status[@V = 'TEST'])
or boolean(/mh:MsgHead/mh:MsgInfo/mh:ProcessingStatus[@V = 'D'])" />
......@@ -230,7 +233,6 @@ Om:
<div>
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Name']"/>&#160;
</div>
<xsl:call-template name="AddressHode"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="HCPHode">
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
<!--
Endringslogg
- 11.10.21: v5.1.1 - Definer Anonymisert, legg til manglende xsl:choose
- 03.09.21: v5.1.0 - Endre oppsett Header
- 04.06.21: v5.0.3 - Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 31.05.21: v5.0.2 - Tillate MimeType (vedlegg) med store bokstaver
......@@ -64,8 +65,9 @@ Om:
<xsl:variable name="VisOvrigHelsetjenesteInfoVisSkjul" select="true()"/>
<xsl:variable name="VisDokInfoVisSkjul" select="true()"/>
<xsl:variable name="IsTestMessage" select="
<xsl:variable name="Anonymisert" select="false()"/>
<xsl:variable name="IsTestMessage" select="
boolean(/doc14:Message/doc14:Status[@V = 'TEST'])
or boolean(/doc15:Message/doc15:Status[@V = 'TEST'])
or boolean(/doc16:Message/doc16:Status[@V = 'TEST'])" />
......@@ -171,7 +173,8 @@ Om:
</div>
</div>
</xsl:if>
<xsl:when test="child::*[local-name()='Animal']">
<xsl:choose>
<xsl:when test="child::*[local-name()='Animal']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Undersøkelsesdyr&#160;</div>
<div class="No-line-content">
......@@ -191,7 +194,8 @@ Om:
</div>
</div>
</xsl:when>
</div>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<div class="No-line-headerContent">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment