Commit fd0a64d8 authored by Sebastian Brelin's avatar Sebastian Brelin
Browse files

Merge branch 'develop' into 'release'

Lagt tilbake skjemafiler pga validering (dev->rel)

See merge request utvikling/standarder!903
parents fb055525 46cfb659
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Helseopplysninger til lege: Inngr som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
| Meldingen het tidligere Konsultasjon
-->
<!-- Endret 8. september 2009 (AA)
- Fjernet klassen InfoKontaktepisode siden denne opplysningen ikke er relevant lenger.
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
-->
<!--Versjon 1.4 2008-02-20
| Konsultasjon: Inngr som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 20. februar 2008 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Konsultasjon/2008-02-20
| poKomponent har blitt revidert og ftt nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2008-02-20
| Endret kardinalitet p po:InfoAssistertKommunikasjon fra 0..1 til 0..*
| endret referanse fra ref="po:LegemidlerBruk" til ref="epj3:Legemiddelinfo"
| Legemiddelinfo er dokumentert i separat XML Schema (EPJ-legemiddel-mv.xsd)
-->
<!-- Endret 16.oktober 2007 (JSD)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Konsultasjon/2007-10-16
| poKomponent har blitt revidert og ftt nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-10-16
-->
<!-- Endret 31. mai 2007 (AA)
| Endret navn p melding fra KonsultasjonLege til Konsultasjon
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Konsultasjon/2007-05-31
| poKomponent har blitt revidert og ftt nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-05-31
| Endret navn p det refererte elementet InfoViktigeOpplysninger til InfoAndreViktigeOpplysninger
| Nytt element fra poKomponent InnholdKonsultasjon
| Endret kardinalitet p InfoKontaktepisode fra 1.* til 0..*
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p6="http://www.kith.no/xmlstds/po/Konsultasjon/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" xmlns:epj3="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/Konsultasjon/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" schemaLocation="EPJ-legemiddel-mv.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Konsultasjon -->
<element name="Konsultasjon">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen benyttes for overfre helseopplysninger som er relevant i forbindelse med en konsultasjon hos lege (fastlege, legevakt etc.) eller helseopplysninger som er ndvendig ved sknader
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InnholdKonsultasjon" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<element ref="po:InfoMedisinskDiagnose" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:MedisinskfagligeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="epj3:Legemiddelinfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoAndreViktigeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="po:Sykepleierdokumentasjon" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoKartleggingFunksjonsniva" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoInformasjonGitt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoAssistertKommunikasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoReservasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Helseopplysninger ved søknad: Inngår som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 14. oktober 2009 (AA)
- Endret kardinalitet på InfoMedisinskDiagnose fra 0..1 til 0..*
-->
<!-- Endret 3. september 2009 (MA)
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til å legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
-->
<!-- Ny melding 23. juni 2009 (AA)
Meldingen sendes fra sykehus til pleie- og omsorgssektoren. Meldingen har sitt utspring i meldingen "Overføring av medisinske opplysninger", men er tilpasset behovene som sykehusene har i forbindelse med søknad om tjenester.
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p5="http://www.kith.no/xmlstds/po/HelseopplysningerVedSoknad/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" xmlns:epj3="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/HelseopplysningerVedSoknad/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Overføring av helseopplysninger PO -->
<element name="HelseopplysningerVedSoknad">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingstypen sendes fra spesialisthelsetjenesten til pleie- og omsorgssektoren. Meldingen skal inneholde relevante og nødvendige helseopplysningerskal i forbindelse med søknad til pleie- og omsorgstjenesten.</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:OpplysningerTilSoknad"/>
<element ref="po:InfoMedisinskDiagnose" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:MedisinskfagligeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="po:Sykepleierdokumentasjon" minOccurs="0"/>
<element ref="po:OpplysningerAndreFaggrupper" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoKartleggingFunksjonsniva" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoAssistertKommunikasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoInformasjonGitt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TjenesteBehov" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Innleggelsesrapport: Inngår som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 3. september 2009 (MA)
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til å legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
-->
<!-- Endret 2. juli 2008 (MA)
| Endret kardinalitet på epj3:Legemiddelinfo" fra <minOccurs="0"> til <minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
| La til elementet "po:EksisterendeTjeneste"
-->
<!-- Endret 20. februar 2008 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Innleggelsesrapport/2008-02-20
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2008-02-20
| endret referanse fra ref="po:LegemidlerBruk" til ref="epj3:Legemiddelinfo"
| Endret kardinalitet på po:InfoAssistertKommunikasjon fra 0..1 til 0..*
| Legemiddelinfo er dokumentert i separat XML Schema (EPJ-legemiddel-mv.xsd)
-->
<!-- Endret 16.oktober 2007 (JSD)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Innleggelsesrapport/2007-10-16
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-10-16
-->
<!-- Endret 31. mai 2007 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Innleggelsesrapport/2007-05-31
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-05-31
| Endret navn på det refererte elementet InfoViktigeOpplysninger til InfoAndreViktigeOpplysninger
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p7="http://www.kith.no/xmlstds/po/Innleggelsesrapport/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" xmlns:epj3="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/Innleggelsesrapport/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" schemaLocation="EPJ-legemiddel-mv.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Innleggelsesrapport -->
<element name="Innleggelsesrapport">
<annotation>
<documentation>
Sendes fra pleie- og omsorgstjenesten ved innleggelse i sykehus.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoMedisinskDiagnose" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:MedisinskfagligeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="epj3:Legemiddelinfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:EksisterendeTjeneste" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoKartleggingFunksjonsniva" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoAndreViktigeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="po:Sykepleierdokumentasjon" minOccurs="0"/>
<element ref="po:OpplysningerAndreFaggrupper" minOccurs="0"/>
<element ref="po:OpplysningerOmHjelpemidler" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoAssistertKommunikasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoReservasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoInformasjonGitt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Overføring av medisinske opplysninger: Inngår som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 3. september 2009 (MA)
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til å legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
- La til klassen TypeInnholdIMelding
- Endret kardinalitet på OpplysningerTilSoknad
-->
<!-- Endret 1. september 2009 (MA)
| Fjernet følgende klasser:
| - Sykepleierdokumentasjon
| - InfoKontaktepisode
-->
<!-- Endret 19.juni 2009 (MA)
| Slått sammen dette schemaet med Konsultasjon. La til klassene fra Konsultasjon som ikke var dekket fra før:
| - TypeInnholdIMelding, erstatter elementet "InnholdKonsultasjon" fra tidligere schema for Konsultasjon
| - InfoKontaktepisode
| - InfoAndreViktigeOpplysninger
| - InfoReservasjon
-->
<!-- Endret 11.november 2008 (AA)
| Inkludert sykepleieropplysninger: <element ref="po:Sykepleierdokumentasjon" minOccurs="0"/>
| Inkludert opplysninger fra andre faggrupper: <element ref="po:OpplysningerAndreFaggrupper" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
-->
<!-- Endret 28.januar 2008 (AA)
| Endret navn på melding til Overføring av medisinske opplysnnger <OverforingMedisinskeOpplysninger>
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/OverforingMedisinskeOpplysninger/2008-02-20
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2008-02-20
| endret referanse fra ref="po:LegemidlerBruk" til ref="epj3:Legemiddelinfo"
| Endret kardinalitet på po:InfoAssistertKommunikasjon fra 0..1 til 0..*
| Legemiddelinfo er dokumentert i separat XML Schema (EPJ-legemiddel-mv.xsd)
-->
<!-- Endret 16.oktober 2007 (JSD)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/OverforingHelseopplysningPO/2007-10-16
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-10-16
-->
<!-- Endret 31. mai 2007 (AA)
| Endret navn på melding fra HelseopplysningSoknad til OverforingHelseopplysningPO
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/OverforingHelseopplysningPO/2007-05-31
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-05-31
| Endret navn på det refererte elementet InfoViktigeOpplysninger til InfoAndreViktigeOpplysninger
| Nytt referert element fra poKomponent TypeInnholdOverforingHelseopplysninger
| Strukturen <element ref="po:OpplysningForesporsel"/> er endret til
- <choice>
- <element ref="po:OpplysningerTilSoknad"/>
- <element ref="po:OpplysningForesporsel"/>
- </choice>
| Nytt referert element fra poKomponent TjenesteBehov
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p4="http://www.kith.no/xmlstds/po/OverforingMedisinskeOpplysninger/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" xmlns:epj3="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/OverforingMedisinskeOpplysninger/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" schemaLocation="EPJ-legemiddel-mv.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Overføring av helseopplysninger PO -->
<element name="OverforingMedisinskeOpplysninger">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingstypen skal inneholde nødvendige opplysninger i forbindelse med behandling av søknad til pleie- og omsorgstjenesten samt ved forespørsel om denne typen opplysninger. Meldingstypen vil i hovedsak inneholde relevante medisinske opplysninger samt vurdering av hvilke tjenester det er behov for. </documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<!-- TypeInnholdIMelding: nytt element som erstatter elementet "InnholdKonsultasjon" fra tidligere schema for Konsultasjon -->
<element ref="po:TypeInnholdIMelding" minOccurs="0"/>
<element ref="po:OpplysningerTilSoknad" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoMedisinskDiagnose" minOccurs="0"/>
<element ref="po:MedisinskfagligeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="epj3:Legemiddelinfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoIPLOSrelevantInformasjon" minOccurs="0"/>
<element ref="po:OpplysningerAndreFaggrupper" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoKartleggingFunksjonsniva" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoAssistertKommunikasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoInformasjonGitt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TjenesteBehov" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<!--Nye elementer fra Konsultasjon -->
<element ref="po:InfoAndreViktigeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="po:InfoReservasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Melding om fravær : Inngår som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 3. september 2009 (MA)
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til å legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
-->
<!-- Endret 20. februar 2008 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/MeldingFravar/2008-02-20
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2008-01-28
-->
<!-- Endret 16.oktober 2007 (JSD)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/MeldingFravar/2007-10-16
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-10-16
-->
<!-- Endret 31. mai 2007 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/MeldingFravar/2007-05-31
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-05-31
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p2="http://www.kith.no/xmlstds/po/MeldingFravar/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/MeldingFravar/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Melding om fravær -->
<element name="MeldingFravar">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingstypen benyttes for å varsle avsender om at mottaker er fraværende. Den benyttes spesielt for å informere om at fastlegen er fraværende slik at avsender kan kontakte andre leger hvis det er behov/ønske om dette.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:Fraversassistent"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Orientering om tjenestetilbud: Inngår som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 10. oktober 2009 (AA)
- La inn kommentar om at klassen AssistertKommunikasjon ikke skal benyttes
-->
<!-- Endret 3. september 2009 (MA)
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til å legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
-->
<!-- Endret 20. februar 2008 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/OrienteringOmTjenestetilbud/2008-02-20
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2008-02-20
| lagt til ny struktur <element ref="po:AssistertKommunikasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
-->
<!-- Endret 16.oktober 2007 (JSD)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/OrienteringOmTjenestetilbud/2007-10-16
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-10-16
-->
<!-- Endret 31. mai 2007 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/OrienteringTjenestetilbud/2007-05-31
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-05-31
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p3="http://www.kith.no/xmlstds/po/OrienteringOmTjenestetilbud/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/OrienteringOmTjenestetilbud/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Orientering om tjenestetilbud -->
<element name="OrienteringOmTjenestetilbud">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen benyttes for å orientere om hvilke tjenester pasienten/brukeren mottar fra pleie- og omsorgssektoren. Formålet er å bidra til økt samarbeid rundt brukeren/pasienten. For at fastlegen skal ha oversikt over hvilke tjenester pasienten mottar fra pleie- og omsorgstjenesten skal opplysninger om dette sendes til fastlegen ved større endringer. Informasjon skal kun sendes hvis brukeren/pasienten har hjemmesykepleie og praktisk bistand. Merk: Pasienten kan reservere seg mot at opplysningene sendes til fastlegen.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:EksisterendeTjeneste" maxOccurs="unbounded"/>
<!-- Ikke relevant å bruke AssistertKommunikasjon i denne meldingen -->
<element ref="po:AssistertKommunikasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Pasientlogistikk: Inngår som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 3. september 2009 (MA)
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til å legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
-->
<!-- Endret 20. februar 2008 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Pasientlogistikk/2008-02-20
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2008-01-28
-->
<!-- Endret 16.oktober 2007 (JSD)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Pasientlogistikk/2007-10-16
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-10-16
-->
<!-- Endret 31. mai 2007 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/Pasientlogistikk/2007-05-31
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-05-31
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p1="http://www.kith.no/xmlstds/po/Pasientlogistikk/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/Pasientlogistikk/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Pasientlogistikk -->
<element name="Pasientlogistikk">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingstypen inneholder informasjon som er relevant for administrasjon og planlegging av pasientforløp. Inneholder som regel orienteringsinformasjon fra spesialisthelsetjenesten til pleie- og omsorgssektoren. En instansmelding vil alltid ha kun et formål med kun en meldingsanvendelse.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<choice>
<element ref="p1:OrienteringOmDod"/>
<element ref="p1:MeldingOmUtskrevetPasient"/>
<element ref="p1:MeldingUtskrivningsklarPasient"/>
<element ref="p1:AvmeldingUtskrivningsklarPasient"/>
<element ref="p1:MeldingInnlagtPasient"/>
</choice>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- LEVEL 2 -->
<!-- Class: Melding om innlagt pasient -->
<element name="MeldingInnlagtPasient">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen er en spesiall anvendelse av pasientlogistikkmeldingen og inneholder informasjon om at en pasient er innlagt og tidspunkt for innleggelsen. Meldingsanvendelsen skal inneholde en forekomst av EPJ-fragmentet "Tidfestet hendelse" med kodeverdi 1 (Pasient innlagt) fra kodeverk 9121.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:TidsfestetHendelse"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- Class: Orientering om dødsfall -->
<element name="OrienteringOmDod">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen er en spesiell anvendelse av pasientlogistikkmeldingen og skal benyttes for å informere om at pasienten er død slik at tjenester kan stoppes mv.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:TidsfestetHendelse"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- Class: Avmelding av utskrivningsklar pasient -->
<element name="AvmeldingUtskrivningsklarPasient">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen dekker en spesiell anvendelse av pasientlogistikkmeldingen og skal benyttes for å informere om at det er besluttet at pasienten ikke er utskrivningsklar likevel. Meldingsanvendelsen skal kunne inneholde 3 forekomster av "Tidfestet hendelse" med informasjon om innnlagt dato, utskrivningsklar dato og startdato for avmelding av utskrivningsklar pasient.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:TidsfestetHendelse" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- Class: Melding om utskrevet pasient -->
<element name="MeldingOmUtskrevetPasient">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen dekker en spesiell anvendelse av pasientlogistikkmeldingen og skal benyttes for å informere om at pasienten er skrevet ut.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:UtskrevetTil"/>
<element ref="po:TidsfestetHendelse"/>
<element ref="po:InfoInformasjonGitt" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- Class: Melding om utskrivningsklar pasient -->
<element name="MeldingUtskrivningsklarPasient">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen dekker en spesiell anvendelse av pasientlogistikkmeldingen og skal benyttes for å informere om når pasienten er utskrivningsklar. Meldingsanvendelsen skal kunne inneholde 2 forekomster av "Ttidfestet hendelse" med informasjon om innnlagt dato og utskrivningsklar dato.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:TidsfestetHendelse" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Versjon 1.5 2009-06-30
| Tverrfaglig epikrise: Inngår som en del av pleie- og omsorgsmeldingene
-->
<!-- Endret 10. oktober 2009 (AA)
- La til ny obligatorisk klasse TypeInnholdIMelding - nytt kodeverk til bruk i denne meldingen opprettes
-->
<!-- Endret 3. september 2009 (MA)
- La til klassen TilknyttetEnhet som kan brukes til å legge inn kontaktinformasjon om organisasjon
-->
<!-- Endret 20. februar 2008 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/TverrfagligEpikrise/2008-02-20
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2008-02-20
| Endret kardinalitet på po:InfoAssistertKommunikasjon fra 0..1 til 0..*
| endret referanse fra ref="po:LegemidlerBruk" til ref="epj3:Legemiddelinfo"
| Legemiddelinfo er dokumentert i separat XML Schema (EPJ-legemiddel-mv.xsd)
-->
<!-- Endret 16.oktober 2007 (JSD)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/TverrfagligEpikrise/2007-10-16
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-10-16
-->
<!-- Endret 31. mai 2007 (AA)
| Endret namespace til http://www.kith.no/xmlstds/po/TverrfagligEpikrise/2007-05-31
| poKomponent har blitt revidert og fått nytt namespace http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2007-05-31
| Endret navn på det refererte elementet InfoViktigeOpplysninger til InfoAndreViktigeOpplysninger
| Lagt til referanse til OpplysningerOmHjelpemidler
-->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:p8="http://www.kith.no/xmlstds/po/TverrfagligEpikrise/2009-06-30" xmlns:po="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" xmlns:epj3="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" targetNamespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/TverrfagligEpikrise/2009-06-30" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/po/poKomponent/2009-06-30" schemaLocation="poKomponent-v1.5.xsd"/>
<import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epj3/2008-02-20" schemaLocation="EPJ-legemiddel-mv.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Tverrfaglig epikrise -->
<element name="TverrfagligEpikrise">
<annotation>
<documentation>
Denne meldingsanvendelsen benyttes for å overføre opplysninger i en tverrfaglig epikrise. Tverrfaglig epikrise kan benyttes av flere yrkesgrupper, både lege, sykepleier og ergo-/fysioterapeuter samtidig eller alene. En tverrfaglig epikrise skal lagres kun en gang, og det bør kun sendes en tverrfaglig epikrise til pleie- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvor mange interne mottakere den tverrfaglige epikrisen har. Den tverrfaglige epikrisen må kunne sendes til fastlegene som en foreløpig epikrise. Det er viktig at den tverrfaglige epikrisen sendes samme dag som pasienten skrives ut fra sykehus. Den skal også sendes med pasienten.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<sequence>
<element ref="po:InformasjonOmForsendelsen"/>
<element ref="po:TilleggsopplysningPasient" minOccurs="0"/>
<element ref="po:ParorendeForesatt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TilknyttetEnhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:KontaktpersonHelsepersonell" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:AnsvarForRapport" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:SendtDokument" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:TypeInnholdIMelding" />
<element ref="po:OpplysningOpphold" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoMedisinskDiagnose" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:MedisinskfagligeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="epj3:Legemiddelinfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoAndreViktigeOpplysninger" minOccurs="0"/>
<element ref="po:Sykepleierdokumentasjon" minOccurs="0"/>
<element ref="po:OpplysningerAndreFaggrupper" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoKartleggingFunksjonsniva" minOccurs="0"/>
<element ref="po:TjenesteBehov" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoInformasjonGitt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoAssistertKommunikasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoReservasjon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:InfoKontrolltime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element ref="po:OpplysningerOmHjelpemidler" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment