Commit 5aec2548 authored by Helsedir, avd. Helseregistre's avatar Helsedir, avd. Helseregistre
Browse files

Merge branch 'Release_branch_v57.0.1(02.nov-22)' into 'master'

Korrigert problem med æøå

See merge request !8
parents 1838794c 3c3031c7
......@@ -2,7 +2,7 @@
<!-- Generated on 2022-10-10 -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul err -->
<!-- Skjema for Den ordinre tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger -->
<!-- Skjema for Den ordinre tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1_err" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1_err" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="57.0.1.1">
......@@ -13,7 +13,7 @@
<element name="Melding">
<annotation>
<documentation>
Opplysninger som leverandrer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til rapportere.
Opplysninger som leverandrer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til rapportere.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -43,7 +43,7 @@
<element name="Institusjon">
<annotation>
<documentation>
Institusjon som hrer under lov om spesialisthelsetjenesten.
Institusjon som hrer under lov om spesialisthelsetjenesten.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -77,7 +77,7 @@
<element name="Tilbakemelding">
<annotation>
<documentation>
Den ordinre tilbakemelding fra NPR som inneholder alle eventuelle feil og mangler i innrapporterte data.
Den ordinre tilbakemelding fra NPR som inneholder alle eventuelle feil og mangler i innrapporterte data.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<!-- Generated on 2022-10-10 -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul err -->
<!-- Skjema for Den ordinre tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger -->
<!-- Skjema for Den ordinre tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1_err" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1_err" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="57.0.1.1">
......@@ -53,7 +53,7 @@
<simpleT name="feiltyper_ved_rapportering_til_NPR"/>
<code value="X" text="XML struktur og navnerom" comment=""/>
<code value="B" text="Blanke tegn foran eller bak" comment=""/>
<code value="E" text="Ledende nuller, store/sm bokstaver, punktum" comment=""/>
<code value="E" text="Ledende nuller, store/sm bokstaver, punktum" comment=""/>
<code value="K" text="Gyldig kode i kodeverk" comment=""/>
<code value="O" text="Obligatorisk verdi" comment=""/>
<code value="R" text="Om verdier i ulike attributter stemmer overens" comment=""/>
......@@ -67,7 +67,7 @@
<codingScheme name="Alvorlighetsgrad feil i innrapporterte data"/>
<codingScheme OID="8483"/>
<simpleT name="alvorlighetsgrad_feil_i_innrapporterte_data"/>
<code value="1" text="Hy alvorlighetsgrad" comment="Konsekvens: hele eller deler av data-settet vil ikke kunne brukes"/>
<code value="1" text="Hy alvorlighetsgrad" comment="Konsekvens: hele eller deler av data-settet vil ikke kunne brukes"/>
<code value="2" text="Middels alvorlighetsgrad" comment="Konsekvens: data vil bli merket som ugyldig"/>
<code value="3" text="Lav alvorlighetsgrad" comment="Konsekvens: Tilbakemeldes som mulig feil"/>
</appinfo>
......@@ -94,10 +94,10 @@
<code value="A" text="Prehospital/AMK" comment=""/>
<code value="R" text="Russituasjon" comment=""/>
<code value="S" text="Personskade" comment=""/>
<code value="M" text="Medisinsk strling" comment=""/>
<code value="M" text="Medisinsk strling" comment=""/>
<code value="L" text="Kommunale helse- og omsorgstjenester (IPLOS)" comment=""/>
<code value="V" text="Psykisk helsevernperiode (Vedtak i psykisk helsevern)" comment=""/>
<code value="F" text="Forlp" comment=""/>
<code value="F" text="Forlp" comment=""/>
<code value="K" text="Konsultasjon" comment=""/>
<code value="Q" text="Episode KPP" comment=""/>
<code value="T" text="Global Trigger Tool (GTT)" comment=""/>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<!-- Generated on 2022-10-10 -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul ext -->
<!-- Skjema for Den utvidete melding i forhold til ordin�r melding (ord) -->
<!-- Skjema for Den utvidete melding i forhold til ordinr melding (ord) -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1_ext" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_1_ext" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="57.0.1.1">
......@@ -13,7 +13,7 @@
<element name="Melding">
<annotation>
<documentation>
Opplysninger som leverand�rer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til � rapportere.
Opplysninger som leverandrer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til rapportere.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -44,7 +44,7 @@
<element name="Kontaktperson">
<annotation>
<documentation>
Kontaktpersoner for dialog mellom kommune/helseinstitusjon og Helsedirektoratet. Kontaktpersoner angitt i denne klassen vil motta tilbakemelding som inneholder s�rlige kategorier av personopplysninger. NB: Det kan registreres flere kontaktpersoner per Type kontaktperson.
Kontaktpersoner for dialog mellom kommune/helseinstitusjon og Helsedirektoratet. Kontaktpersoner angitt i denne klassen vil motta tilbakemelding som inneholder srlige kategorier av personopplysninger. NB: Det kan registreres flere kontaktpersoner per Type kontaktperson.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -59,7 +59,7 @@
<element name="Institusjon">
<annotation>
<documentation>
Institusjon som h�rer under lov om spesialisthelsetjenesten.
Institusjon som hrer under lov om spesialisthelsetjenesten.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -119,7 +119,7 @@
<element name="Slett">
<annotation>
<documentation>
Brukes for � angi informasjon om hvilke objekter som skal slettes.
Brukes for angi informasjon om hvilke objekter som skal slettes.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -131,7 +131,7 @@
<element name="Objektholder">
<annotation>
<documentation>
Er en container som holder objekter fra lavere niv�. Hver av objektene p� lavere niv� skal identifiseres ved hjelp av GUID eller annen unik identifikasjon slik at alle objekter kan identifiseres p� tvers av meldinger.
Er en container som holder objekter fra lavere niv. Hver av objektene p lavere niv skal identifiseres ved hjelp av GUID eller annen unik identifikasjon slik at alle objekter kan identifiseres p tvers av meldinger.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -190,7 +190,7 @@
<element name="Henvisningsperiode">
<annotation>
<documentation>
Tidsperiode fra mottak av henvisning for en og samme lidelse til utredning, behandling, rehabilitering og oppf�lging er gjennomf�rt, og ingen nye kontakter er avtalt.
Tidsperiode fra mottak av henvisning for en og samme lidelse til utredning, behandling, rehabilitering og oppflging er gjennomfrt, og ingen nye kontakter er avtalt.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -220,7 +220,7 @@
<element name="Episode">
<annotation>
<documentation>
Tidsperiode hvor pasienten f�r helsehjelp ved �n og samme helseinstitusjon for ett og samme helseproblem.
Tidsperiode hvor pasienten fr helsehjelp ved n og samme helseinstitusjon for ett og samme helseproblem.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -283,7 +283,7 @@
<element name="AvdOpp">
<annotation>
<documentation>
Sammenhengende tidsperiode med innleggelse ved samme avdeling for en pasient. Et avdelingsopphold kan best� av null til mange d�gn. Ved skifte av avdeling oppst�r et nytt avdelingsopphold. En ekstern henvisning til en institusjon kan generere flere avdelingsopphold (Episoder) i en Henvisningsperiode. Pasienten kan ogs� v�re utskrevet mellom avdelingsoppholdene.
Sammenhengende tidsperiode med innleggelse ved samme avdeling for en pasient. Et avdelingsopphold kan best av null til mange dgn. Ved skifte av avdeling oppstr et nytt avdelingsopphold. En ekstern henvisning til en institusjon kan generere flere avdelingsopphold (Episoder) i en Henvisningsperiode. Pasienten kan ogs vre utskrevet mellom avdelingsoppholdene.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -300,7 +300,7 @@
<element name="Kontakt">
<annotation>
<documentation>
Uavbrutt samhandling mellom pasient og helsepersonell hvor det utf�res helsehjelp for pasienten eller indirekte kontakt.
Uavbrutt samhandling mellom pasient og helsepersonell hvor det utfres helsehjelp for pasienten eller indirekte kontakt.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -320,7 +320,7 @@
<element name="PasientTilstand">
<annotation>
<documentation>
Opplysninger vedr�rende pasienten med relevans for behandlingen. Det er tilstanden ved starten av Henvisningsperioden som rapporteres.
Opplysninger vedrrende pasienten med relevans for behandlingen. Det er tilstanden ved starten av Henvisningsperioden som rapporteres.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -351,7 +351,7 @@
<element name="IndividuellPlan">
<annotation>
<documentation>
Lovfestet rett for bruker/pasient med behov for langvarige og koordinerte omsorgstjenester til � f� utarbeidet en individuell plan. Planen skal sikre pasienten et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud og ivareta brukerens medvirkning. Jf. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.
Lovfestet rett for bruker/pasient med behov for langvarige og koordinerte omsorgstjenester til f utarbeidet en individuell plan. Planen skal sikre pasienten et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud og ivareta brukerens medvirkning. Jf. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -372,7 +372,7 @@
<element name="Henvisning">
<annotation>
<documentation>
Formell anmodning om at en helseinstitusjon skal utrede og/eller behandle pasientens helseproblem. Fra versjon 49.0.0 innf�res det mulighet for rapportering av flere enn en henvisning for en henvisningsperiode. Denne mulighet skal kun benyttes av rapporteringsenheter som er med i prosjekt for analyse av s�kalte "interne" eller "sekund�re" henvisninger.
Formell anmodning om at en helseinstitusjon skal utrede og/eller behandle pasientens helseproblem. Fra versjon 49.0.0 innfres det mulighet for rapportering av flere enn en henvisning for en henvisningsperiode. Denne mulighet skal kun benyttes av rapporteringsenheter som er med i prosjekt for analyse av skalte "interne" eller "sekundre" henvisninger.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -445,7 +445,7 @@
<element name="Tvang">
<annotation>
<documentation>
Vedtak om tvangstiltak ovenfor - og tvangsbehandling av pasient. Det skal fattes vedtak hvis pasienten motsetter seg skjerming, eller hvis skjerming opprettholdes ut over 24 timer. Dersom pasienten overf�res til skjermet enhet eller liknende som inneb�rer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, skal det treffes vedtak dersom skjerming opprettholdes ut over 12 timer. Vedtak om skjerming skal nedtegnes uten ugrunnet opphold. Vedtak kan bare treffes for inntil to uker om gangen.
Vedtak om tvangstiltak ovenfor - og tvangsbehandling av pasient. Det skal fattes vedtak hvis pasienten motsetter seg skjerming, eller hvis skjerming opprettholdes ut over 24 timer. Dersom pasienten overfres til skjermet enhet eller liknende som innebrer en betydelig endring av vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, skal det treffes vedtak dersom skjerming opprettholdes ut over 12 timer. Vedtak om skjerming skal nedtegnes uten ugrunnet opphold. Vedtak kan bare treffes for inntil to uker om gangen.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -463,7 +463,7 @@
<element name="Spesialistvedtak">
<annotation>
<documentation>
Det lovgrunnlag pasienten behandles etter skal alltid angis. Ved frivillig innleggelse, kode 1 i 8440, kan det foretas en administrativ registrering av vedtaket, utf�rt av personell som ikke er spesialister innenfor psykisk helsevern,
Det lovgrunnlag pasienten behandles etter skal alltid angis. Ved frivillig innleggelse, kode 1 i 8440, kan det foretas en administrativ registrering av vedtaket, utfrt av personell som ikke er spesialister innenfor psykisk helsevern,
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -481,18 +481,18 @@
<element name="Deltaker">
<annotation>
<documentation>
Dokumenterer om det er andre deltakere. Brukes ogs� for � rapportere ledsagere. Hvis pasienten er et barn vil omsorgspersoner ofte delta. Hvis pasienten er en godt voksen person vil kanskje barn delta.
Dokumenterer om det er andre deltakere. Brukes ogs for rapportere ledsagere. Hvis pasienten er et barn vil omsorgspersoner ofte delta. Hvis pasienten er en godt voksen person vil kanskje barn delta.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
<attribute name="deltakerType" type="npr:deltaker_type" use="required"/>
</complexType>
</element>
<!-- Class: M�ling -->
<!-- Class: Mling -->
<element name="Maling">
<annotation>
<documentation>
En generell klassen for � kunne rapportere en m�ling av noe. Denne klassen skal benyttes i ulike kliniske sammenhenger og vil derfor kunne inneholde bruk av ulike kodeverk for � beskrive hva som m�les.
En generell klassen for kunne rapportere en mling av noe. Denne klassen skal benyttes i ulike kliniske sammenhenger og vil derfor kunne inneholde bruk av ulike kodeverk for beskrive hva som mles.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -509,11 +509,11 @@
<field xpath="@maleresultatNr"/>
</unique>
</element>
<!-- Class: Oppf�lging -->
<!-- Class: Oppflging -->
<element name="Oppfolging">
<annotation>
<documentation>
Om pasienten skal f�lges opp etter avslutning av behandling.
Om pasienten skal flges opp etter avslutning av behandling.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -575,7 +575,7 @@
<element name="Permisjon">
<annotation>
<documentation>
Angivelse av permisjoner fra et avdelingsopphold. I tillegg til � rapportere denne klassen kan det ogs� rapporteres sum permisjonsd�gn i attributt Permisjonsd�gn i klassen Avdelingsopphold, men det er ikke n�dvendig.
Angivelse av permisjoner fra et avdelingsopphold. I tillegg til rapportere denne klassen kan det ogs rapporteres sum permisjonsdgn i attributt Permisjonsdgn i klassen Avdelingsopphold, men det er ikke ndvendig.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -626,7 +626,7 @@
<element name="Henvisningstilstand">
<annotation>
<documentation>
Pasientens tentative tilstand slik den er kodet i henvisningen. Det er anledning til � kode denne tilstand i ICPC-2 eller ICD-10.
Pasientens tentative tilstand slik den er kodet i henvisningen. Det er anledning til kode denne tilstand i ICPC-2 eller ICD-10.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -665,7 +665,7 @@
<element name="PlanlagtEpisode">
<annotation>
<documentation>
Klasse for episoder med helsehjelp som er planlagt gjennomf�rt (b�de polikliniske kontakter, dagbehandling og d�gninnleggelser).
Klasse for episoder med helsehjelp som er planlagt gjennomfrt (bde polikliniske kontakter, dagbehandling og dgninnleggelser).
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -698,11 +698,11 @@
<attribute name="localization_ID" type="string" use="optional"/>
</complexType>
</element>
<!-- Class: Vilk�r -->
<!-- Class: Vilkr -->
<element name="Vilkar">
<annotation>
<documentation>
Vilk�r for tvungent psykisk helsevern angitt som grunnlag for spesialistvedtaket. Tilleggskriterium.
Vilkr for tvungent psykisk helsevern angitt som grunnlag for spesialistvedtaket. Tilleggskriterium.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -713,7 +713,7 @@
<element name="Klage">
<annotation>
<documentation>
Om pasienten, i l�pet av oppholdet har klaget til kontrollkommisjonen eller til fylkeslegen.
Om pasienten, i lpet av oppholdet har klaget til kontrollkommisjonen eller til fylkeslegen.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -721,11 +721,11 @@
<attribute name="datoKlage" type="date" use="required"/>
</complexType>
</element>
<!-- Class: M�leresultat -->
<!-- Class: Mleresultat -->
<element name="Maleresultat">
<annotation>
<documentation>
Resultatet av m�linger som er av spesielle typer nevnt i klassen m�ling.
Resultatet av mlinger som er av spesielle typer nevnt i klassen mling.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -805,7 +805,7 @@
<element name="Tjeneste">
<annotation>
<documentation>
En eller flere behandlingsrettede tiltak som utf�res for en pasient under en og samme tjeneste (seanse).
En eller flere behandlingsrettede tiltak som utfres for en pasient under en og samme tjeneste (seanse).
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -824,7 +824,7 @@
<element name="RefEnhet">
<annotation>
<documentation>
Inneholder alle referanser av forskjellige typer til klassen Enhet. Type referanse er bestemt av kode i kodeverk. Obligatoriske referanser i NPR-melding fra Episode og Henvisning er av typene 1 Behandlingsted 7 Avdeling 2 Fagenhet Det kan godt v�re at ulike referanser refererer til samme Enhet.
Inneholder alle referanser av forskjellige typer til klassen Enhet. Type referanse er bestemt av kode i kodeverk. Obligatoriske referanser i NPR-melding fra Episode og Henvisning er av typene 1 Behandlingsted 7 Avdeling 2 Fagenhet Det kan godt vre at ulike referanser refererer til samme Enhet.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -13,7 +13,7 @@
<element name="Melding">
<annotation>
<documentation>
Opplysninger som leverand�rer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til � rapportere.
Opplysninger som leverandrer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til rapportere.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -44,7 +44,7 @@
<element name="Kontaktperson">
<annotation>
<documentation>
Kontaktpersoner for dialog mellom kommune/helseinstitusjon og Helsedirektoratet. Kontaktpersoner angitt i denne klassen vil motta tilbakemelding som inneholder s�rlige kategorier av personopplysninger. NB: Det kan registreres flere kontaktpersoner per Type kontaktperson.
Kontaktpersoner for dialog mellom kommune/helseinstitusjon og Helsedirektoratet. Kontaktpersoner angitt i denne klassen vil motta tilbakemelding som inneholder srlige kategorier av personopplysninger. NB: Det kan registreres flere kontaktpersoner per Type kontaktperson.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -59,7 +59,7 @@
<element name="Institusjon">
<annotation>
<documentation>
Institusjon som h�rer under lov om spesialisthelsetjenesten.
Institusjon som hrer under lov om spesialisthelsetjenesten.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -93,7 +93,7 @@
<element name="UtvalgGTT">
<annotation>
<documentation>
Et utvalg av sykehusopphold som er trukket etter GTT-metoden. Utvalget skal gj�res blant de sykehusoppholdene som oppfyller f�lgende kriterier: - Oppholdet m� v�re lukket og fullf�rt (fullstendige utskrivningsnotater og koding) - Oppholdet m� v�re minst 30 dager gamle - Lengden p� oppholdet m� v�re minst 24 timer og pasienten m� ha v�rt formelt innlagt p� sykehuset - Pasienten m� v�re minst 18 �r ved utskrivningsdato - Utelukker sykehuspasienter innenfor psykiatri og rehabilitering
Et utvalg av sykehusopphold som er trukket etter GTT-metoden. Utvalget skal gjres blant de sykehusoppholdene som oppfyller flgende kriterier: - Oppholdet m vre lukket og fullfrt (fullstendige utskrivningsnotater og koding) - Oppholdet m vre minst 30 dager gamle - Lengden p oppholdet m vre minst 24 timer og pasienten m ha vrt formelt innlagt p sykehuset - Pasienten m vre minst 18 r ved utskrivningsdato - Utelukker sykehuspasienter innenfor psykiatri og rehabilitering
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -125,7 +125,7 @@
<element name="Objektholder">
<annotation>
<documentation>
Er en container som holder objekter fra lavere niv�. Hver av objektene p� lavere niv� skal identifiseres ved hjelp av GUID eller annen unik identifikasjon slik at alle objekter kan identifiseres p� tvers av meldinger.
Er en container som holder objekter fra lavere niv. Hver av objektene p lavere niv skal identifiseres ved hjelp av GUID eller annen unik identifikasjon slik at alle objekter kan identifiseres p tvers av meldinger.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -203,7 +203,7 @@
<element name="TriggertypeGTT">
<annotation>
<documentation>
Obligatorisk hvis sykehusoppholdet i utvalget inneholder en trigger. En trigger trenger ikke n�dvendigvis v�re tilknyttet en skade, og en skade trenger ikke n�dvendigvis v�re tilknyttet en trigger.
Obligatorisk hvis sykehusoppholdet i utvalget inneholder en trigger. En trigger trenger ikke ndvendigvis vre tilknyttet en skade, og en skade trenger ikke ndvendigvis vre tilknyttet en trigger.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......@@ -215,7 +215,7 @@
<element name="RefEnhet">
<annotation>
<documentation>
Inneholder alle referanser av forskjellige typer til klassen Enhet. Type referanse er bestemt av kode i kodeverk. Obligatoriske referanser i NPR-melding fra Episode og Henvisning er av typene 1 Behandlingsted 7 Avdeling 2 Fagenhet Det kan godt v�re at ulike referanser refererer til samme Enhet.
Inneholder alle referanser av forskjellige typer til klassen Enhet. Type referanse er bestemt av kode i kodeverk. Obligatoriske referanser i NPR-melding fra Episode og Henvisning er av typene 1 Behandlingsted 7 Avdeling 2 Fagenhet Det kan godt vre at ulike referanser refererer til samme Enhet.
</documentation>
</annotation>
<complexType>
......
......@@ -53,12 +53,12 @@
<code value="7" text="Ventelistestatistikk" comment=""/>
<code value="8" text="Ident-meldingen" comment=""/>
<code value="9" text="RESH" comment=""/>
<code value="10" text="Radiologi" comment="Unntatt strleterapi"/>
<code value="11" text="Strleterapi" comment=""/>
<code value="12" text="Pakkeforlp kreft" comment=""/>
<code value="10" text="Radiologi" comment="Unntatt strleterapi"/>
<code value="11" text="Strleterapi" comment=""/>
<code value="12" text="Pakkeforlp kreft" comment=""/>
<code value="13" text="Vedtak etter psykisk helsevernloven" comment=""/>
<code value="14" text="Organisasjonsoppsett i EPJ" comment=""/>
<code value="15" text="EPJ-leverandr, meldingsvalidering" comment=""/>
<code value="15" text="EPJ-leverandr, meldingsvalidering" comment=""/>
<code value="16" text="HOM kontaktperson" comment=""/>
<code value="17" text="HOM innsendingsansvarlig" comment=""/>
<code value="18" text="Helsestasjons- og skolehelsetjeneste" comment=""/>
......@@ -102,7 +102,7 @@
<codingScheme OID="8492"/>
<simpleT name="funksjonskontoplan"/>
<code value="400" text="Administrasjon" comment=""/>
<code value="460" text="Personalboliger, barnehager og finans- og rsresultat" comment=""/>
<code value="460" text="Personalboliger, barnehager og finans- og rsresultat" comment=""/>
<code value="600" text="Ambulanse" comment=""/>
<code value="606" text="Pasienttransport" comment=""/>
<code value="620" text="Somatiske tjenester" comment=""/>
......@@ -123,14 +123,14 @@
<!-- Coding schemes as simpleTypes without enumerations in the class: 'Pasient' -->
<simpleType name="kjonn">
<restriction base="string"/>
<!-- Kodeverk: 3101 Kjnn -->
<!-- Kodeverk: 3101 Kjnn -->
</simpleType>
<!-- Appinfo for Coding schemes in the class: 'Pasient' -->
<annotation>
<appinfo>
<class name="Pasient"/>
<attribute name="kjonn"/>
<codingScheme name="Kjnn"/>
<codingScheme name="Kjnn"/>
<codingScheme OID="3101"/>
<simpleT name="kjonn"/>
<code value="0" text="Ikke kjent" comment=""/>
......@@ -159,7 +159,7 @@
</simpleType>
<simpleType name="gTT_Type_avdeling_pasienten_ble_behandlet_pa_nar_skaden_inntraff">
<restriction base="string"/>
<!-- Kodeverk: 8394 GTT Type avdeling pasienten ble behandlet p nr skaden inntraff -->
<!-- Kodeverk: 8394 GTT Type avdeling pasienten ble behandlet p nr skaden inntraff -->
</simpleType>
<!-- Appinfo for Coding schemes in the class: 'Skade' -->
<annotation>
......@@ -169,11 +169,11 @@
<codingScheme name="GTT Skadens alvorlighetsgrad"/>
<codingScheme OID="8392"/>
<simpleT name="gTT_Skadens_alvorlighetsgrad"/>
<code value="E" text="Forbigende skade som krevde behandling" comment=""/>
<code value="F" text="Forbigende skade som frte til forlenget eller nytt sykehusopphold" comment=""/>
<code value="G" text="Langvarig skade varig mn" comment=""/>
<code value="H" text="Skade hvor livreddende behandlingstiltak var ndvendig" comment=""/>
<code value="I" text="Skade som bidro til at pasienten dde" comment=""/>
<code value="E" text="Forbigende skade som krevde behandling" comment=""/>
<code value="F" text="Forbigende skade som frte til forlenget eller nytt sykehusopphold" comment=""/>
<code value="G" text="Langvarig skade varig mn" comment=""/>
<code value="H" text="Skade hvor livreddende behandlingstiltak var ndvendig" comment=""/>
<code value="I" text="Skade som bidro til at pasienten dde" comment=""/>
</appinfo>
</annotation>
<annotation>
......@@ -183,8 +183,8 @@
<codingScheme name="GTT Skadested"/>
<codingScheme OID="8395"/>
<simpleT name="gTT_Skadested"/>
<code value="1" text="Skaden inntraff innenfor omrdet (helseforetak/ sykehus/ klinikk)" comment=""/>
<code value="2" text="Skaden inntraff utenfor omrdet (helseforetak/ sykehus/ klinikk)" comment=""/>
<code value="1" text="Skaden inntraff innenfor omrdet (helseforetak/ sykehus/ klinikk)" comment=""/>
<code value="2" text="Skaden inntraff utenfor omrdet (helseforetak/ sykehus/ klinikk)" comment=""/>
<code value="3" text="Skaden inntraff utenfor spesialisthelsetjenesten" comment=""/>
</appinfo>
</annotation>
......@@ -192,10 +192,10 @@
<appinfo>
<class name="Skade"/>
<attribute name="typeAvdGTT"/>
<codingScheme name="GTT Type avdeling pasienten ble behandlet p nr skaden inntraff"/>
<codingScheme name="GTT Type avdeling pasienten ble behandlet p nr skaden inntraff"/>
<codingScheme OID="8394"/>
<simpleT name="gTT_Type_avdeling_pasienten_ble_behandlet_pa_nar_skaden_inntraff"/>
<code value="AK" text="Akuttmottak/Medisinsk overvkning" comment=""/>
<code value="AK" text="Akuttmottak/Medisinsk overvkning" comment=""/>
<code value="AN" text="Anestesiologi/Intensiv" comment=""/>
<code value="IM" text="Indremedisin" comment=""/>
<code value="GE" text="Geriatri" comment=""/>
......@@ -211,9 +211,9 @@
<code value="TK" text="Thoraxkirurgi" comment=""/>
<code value="GK" text="Gastroenterologisk kirurgi" comment=""/>
<code value="UR" text="Urologi" comment=""/>
<code value="FG" text="Fdselshjelp og kvinnesykdommer" comment=""/>
<code value="FG" text="Fdselshjelp og kvinnesykdommer" comment=""/>
<code value="RA" text="Radiologi" comment=""/>
<code value="V" text="vrige fag" comment=""/>
<code value="V" text="vrige fag" comment=""/>
</appinfo>
</annotation>
<!-- Class: Triggertype -->
......@@ -231,24 +231,24 @@
<codingScheme name="GTT Triggertype"/>
<codingScheme OID="8391"/>
<simpleT name="gTT_Triggertype"/>
<code value="C1" text="Blodoverfring eller bruk av blodprodukter" comment=""/>
<code value="C1" text="Blodoverfring eller bruk av blodprodukter" comment=""/>
<code value="C2" text="Kodetilfelle, hjertestans/respirasjonsstans, eller tilkalling av stansteamet" comment=""/>
<code value="C3" text="Akutt dialyse" comment=""/>
<code value="C4" text="Positiv blodkultur" comment=""/>
<code value="C5" text="Rntgen- eller dopplerunderskelser for pvise emboli eller dyp venetrombose" comment=""/>
<code value="C6" text="Reduksjon i hemoglobin eller hematokritt p 25 % eller mer" comment=""/>
<code value="C5" text="Rntgen- eller dopplerunderskelser for pvise emboli eller dyp venetrombose" comment=""/>
<code value="C6" text="Reduksjon i hemoglobin eller hematokritt p 25 % eller mer" comment=""/>
<code value="C7" text="Fall" comment=""/>
<code value="C8" text="Trykksr" comment=""/>
<code value="C8" text="Trykksr" comment=""/>
<code value="C9" text="Reinnleggelse innen 30 dager" comment=""/>
<code value="C10" text="Bruk av tvangsmidler" comment=""/>
<code value="C11" text="Helsetjenesteassosierte1 infeksjoner" comment=""/>
<code value="C12" text="Hjerneslag som inntraff p sykehuset" comment=""/>
<code value="C13" text="Overfring til et hyere behandlingsniv" comment=""/>
<code value="C12" text="Hjerneslag som inntraff p sykehuset" comment=""/>
<code value="C13" text="Overfring til et hyere behandlingsniv" comment=""/>
<code value="C14" text="Alle typer prosedyrekomplikasjoner" comment=""/>
<code value="C15" text="Annet" comment=""/>
<code value="M1" text="Clostridium difficile positiv prve" comment=""/>
<code value="M1" text="Clostridium difficile positiv prve" comment=""/>
<code value="M4" text="Serum glukose lavere enn 2,8 mmol/liter" comment=""/>
<code value="M5" text="kning i serumkreatinin to ganger (2x) over utgangsniv" comment=""/>
<code value="M5" text="kning i serumkreatinin to ganger (2x) over utgangsniv" comment=""/>
<code value="M6" text="Administrasjon av vitamin K (Konakion)" comment=""/>
<code value="M7" text="Administrasjon av antihistamin" comment=""/>
<code value="M8" text="Flumazenil (anexate )" comment=""/>
......@@ -260,20 +260,20 @@
<code value="S1" text="Reoperasjon" comment=""/>
<code value="S2" text="Endringer i prosedyren" comment=""/>
<code value="S3" text="Postoperativ intensivbehandling" comment=""/>
<code value="S4" text="Intubasjon/reintubasjon eller bruk av CPAP/BiPAP p postoperativenheten" comment=""/>
<code value="S5" text="Rntgenunderskelse under operasjon eller p postoperativenheten" comment=""/>
<code value="S6" text="Intra- eller postoperative ddsfall" comment=""/>
<code value="S4" text="Intubasjon/reintubasjon eller bruk av CPAP/BiPAP p postoperativenheten" comment=""/>
<code value="S5" text="Rntgenunderskelse under operasjon eller p postoperativenheten" comment=""/>
<code value="S6" text="Intra- eller postoperative ddsfall" comment=""/>
<code value="S7" text="Mekanisk ventilering i mer enn 24 timer postoperativt" comment=""/>
<code value="S8" text="Intraoperativ administrasjon av epinefrin, norepinefrin, naloxone" comment=""/>
<code value="S9" text="Postoperativ kning av troponin niver til hyere enn referanseomrdet" comment=""/>
<code value="S9" text="Postoperativ kning av troponin niver til hyere enn referanseomrdet" comment=""/>
<code value="S10" text="Operativ behandling eller fjerning av organ pga utilsiktet skade" comment=""/>
<code value="S11" text="Endring i anestesiprosedyre under operasjon" comment=""/>
<code value="S12" text="Innleggelse av arteriekateter eller sentralt venekateter under p�g�ende operasjon" comment=""/>
<code value="S12" text="Innleggelse av arteriekateter eller sentralt venekateter under pgende operasjon" comment=""/>
<code value="S13" text="Operasjonstid over 6 timer" comment=""/>
<code value="S14" text="Forekomst av en hvilken som helst operativ komplikasjon" comment=""/>
<code value="I1" text="Lungebetennelse" comment=""/>
<code value="I2" text="Reinnleggelse p intensivavdelingen" comment=""/>
<code value="I3" text="Prosedyrer p avdelingen" comment=""/>
<code value="I2" text="Reinnleggelse p intensivavdelingen" comment=""/>
<code value="I3" text="Prosedyrer p avdelingen" comment=""/>
<code value="I4" text="Intubasjon/reintubasjon" comment=""/>
</appinfo>
</annotation>
......@@ -321,28 +321,28 @@
<codingScheme OID="8393"/>
<simpleT name="gTT_Skadetype"/>
<code value="1" text="Allergisk" comment=""/>
<code value="2" text="Bldning" comment=""/>
<code value="2" text="Bldning" comment=""/>
<code value="3" text="Fallskade" comment=""/>
<code value="4" text="Fraktur" comment=""/>
<code value="5" text="UVI" comment=""/>
<code value="6" text="CVK infeksjon" comment=""/>
<code value="7" text="Nedre luftveisinfeksjon" comment=""/>
<code value="8" text="Postoperativ srinfeksjon" comment=""/>
<code value="8" text="Postoperativ srinfeksjon" comment=""/>
<code value="9" text="Respiratorassosiert pneumoni" comment=""/>
<code value="10" text="Annen infeksjon" comment=""/>
<code value="11" text="Reoperasjon" comment=""/>
<code value="12" text="Postoperativ bldning/ hematom" comment=""/>
<code value="12" text="Postoperativ bldning/ hematom" comment=""/>
<code value="13" text="Postoperativ respiratorisk komplikasjon" comment=""/>
<code value="14" text="Organskade" comment=""/>
<code value="15" text="Forveksling ved operasjon" comment=""/>
<code value="16" text="Annen kirurgisk komplikasjon" comment=""/>
<code value="17" text="Legemiddelrelatert skade (inkl. blod og iv vsketerapi)" comment=""/>
<code value="17" text="Legemiddelrelatert skade (inkl. blod og iv vsketerapi)" comment=""/>
<code value="18" text="Medisinsk teknisk skade" comment=""/>
<code value="19" text="Postpartum/ obstetrisk skade" comment=""/>
<code value="20" text="Trombose/ emboli" comment=""/>
<code value="21" text="Trykksr" comment=""/>
<code value="21" text="Trykksr" comment=""/>
<code value="22" text="Forverring av kronisk sykdom" comment=""/>
<code value="23" text="vrige skader (forsinket diagnose)" comment=""/>
<code value="23" text="vrige skader (forsinket diagnose)" comment=""/>
</appinfo>
</annotation>
<!-- dataType 'Kodet' -->
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
<element name = "Melding">
<annotation>
<documentation>
Opplysninger som leverand�rer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til � rapportere.
Opplysninger som leverandrer av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til rapportere.
</documentation>
</annotation>
<complexType >
......@@ -59,7 +59,7 @@
<element name = "Institusjon">
<annotation>
<documentation>
Institusjon som h�rer under lov om spesialisthelsetjenesten.
Institusjon som hrer under lov om spesialisthelsetjenesten.
</documentation>
</annotation>
<complexType >
......@@ -121,7 +121,7 @@
<element name = "Slett">
<annotation>
<documentation>
Brukes for � angi informasjon om hvilke objekter som skal slettes.
Brukes for angi informasjon om hvilke objekter som skal slettes.
</documentation>
</annotation>
<complexType >
......@@ -134,7 +134,7 @@
<element name = "Objektholder">
<annotation>
<documentation>
Er en container som holder objekter fra lavere niv�. Hver av objektene p� lavere niv� skal identifiseres ved hjelp av GUID eller annen unik identifikasjon slik at alle objekter kan identifiseres p� tvers av meldinger.
Er en container som holder objekter fra lavere niv. Hver av objektene p lavere niv skal identifiseres ved hjelp av GUID eller annen unik identifikasjon slik at alle objekter kan identifiseres p tvers av meldinger.
</documentation>
</annotation>
<complexType >
......@@ -204,7 +204,7 @@