Erstattet visningsfiler for rekvisisjon og henvisning (rel-> publ)

Merged Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports