Skip to content

katalogfiler, visning epikrise, kodeverk

Jannicke Svendsen requested to merge utvikling/standarder:release into master

Flere oppdateringer av katalogfilene ihht. eResept v2.5 Justeringer av visning epikrise v1.1 og v1.2 ift RelServProv. Oppdaterer også kodeverksfil

Merge request reports