Kritisk informasjon opplasting

Ghost User requested to merge kritiskInformasjon-opplasting into master

Kritisk informasjon opplasting

Merge request reports