Oppdatering av kravdokument for kritisk informasjon i kjernejournal

Merged Ghost User requested to merge oppdatering_kritiskinfo into master

Merge request reports